Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇:

กายgaai身体
  1. 躯干
  2. 节肢
  3. 体内

กบาล-baan
หัวhǔua
ผมphǒm头发
หน้าnâa
หน้า ผากnâa phàak额头
ตาdtaa眼睛
เปลือก ตาbplùueak dtaa眼皮
คิ้วkhíu眉毛
ขน ตาkhǒn dtaa睫毛
หูhǔu耳朵
จมูก-mùuk鼻子
แก้มgâaem脸颊
ปากbpàak嘴巴
ริม ฝี ปากrim fǐi bpàak嘴唇
ลิ้นlín舌头
ฟันfan牙齿
คางkhaang下巴
เคราkhrao胡子
คอkhaaw脖子
ต่อม ทอนซิล(dtàwm) thawn-sin扁桃腺
ช่อง คอchâwng khaaw咽喉

躯干

ผิวphǐu皮肤
ขนkhǒn体毛
เหงื่อngùuea
ทรวง อกsuuang òk
เต้า นมdtâo nom乳房
หัว นมhǔua nom乳头
ท้องtháawng肚子
สะดือ-duue肚脐
สะเอว-eeo
หลังlǎng
ก้นgôn

节肢

ไหล่lài肩膀
บ่าbàa肩膀
แขนkhǎaen手臂
ศอกsàak手肘
มือmuue
นิ้ว มือníu muue手指
เล็บ มือlép muue指甲
หัว แม่ มือhǔua mâae muue拇指
นิ้ว ชี้níu chíi食指
นิ้ว กลางníu glaang中指
นิ้ว นางníu naang无名指
นิ้ว ก้อยníu gâawi小指
สะโพก-phôok
ขาkhǎa
หัว เข่า(hǔua) khào膝盖
เท้าtháao
นิ้ว เท้าníu tháao脚趾

体内

โครง กระดูกkhroong grà-dùuk骨骼
กระดูกgrà-dùuk
กะโหลกgrà-lòok颅骨
กระดูก สัน หลังgrà-dùuk sǎn lǎng脊柱
ไข สัน หลังkhǎi sǎn lǎng脊髓
กระดูก ซี่ โครงgrà-dùuk sîi kroong肋骨
ข้อ ต่อkhâaw dtàaw关节
อวัยวะà-wai--wá器官
เลือดlûueat血液
เส้น เลือด แดงsên lûueat daaeng动脉
เส้น เลือดsên lûueat经脉
เส้น ประสาท(sên) bprà-sàat神经
กล้าม เนื้อglâam núuea肌肉
เนื้อ เยื่อnúuea yûuea组织
สมอง-mǎawng
หัว ใจhǔua jai心脏
ปอดbpàawt肺脏
ตับdtàp肝脏
ถุง น้ำ ดีthǔng nám dii胆囊
ม้ามmáam脾脏
กระเพาะ อาหารgrà-pháw aa-hǎan
ลำ ไส้ เล็กlam sâi lék小肠
ลำ ไส้ ใหญ่lam sâi yài大肠
ไตdtai肾脏
กระเพาะ สสาวะgrà-pháw bpàt-sǎa-wá膀胱
มด ลูกmót lûuk子宫