Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 历法

ปฏิทินbpà-dtì-thin日历
  1. 星期
  2. 月份
  3. 季节

วันwan
เมื่อ วานซืนmûua waan-suuen前天
เมื่อ วานmûua waan昨天
วัน นี้wan níi今天
พรุ่ง นี้phrûng níi明天
วัน มะรืนwan -ruuen后天

星期

อาทิตย์aa-thít星期
เสาร์-อาทิตย์sǎo aa-thít周末
วัน จันทร์ (จ.)wan jan星期一
วัน อังคาร (อ.)wan ang-khaan星期二
วัน พุธ (พ.)wan phút星期三
วัน พฤหัสฯ (พฤ.)wan phá-rúe-hàt星期四
วัน ศุกร์ (ศ.)wan sùk星期五
วัน เสาร์ (ส.)wan sǎo星期六
วัน อาทิตย์ (อา.)wan aa-thít星期天

月份

เดือนduuean
มกราคม (ม.ค.)mók--raa-khom一月
กุมภาพันธ์ (ก.พ.)gum-phaa-phan二月
มีนาคม (มี.ค.)mii-naa-khom三月
เมษายน (เม.ย.)mee-sǎa-yon四月
พฤษภาคม (พ.ค.)phrúet-sa-phaa-khom五月
มิถุนายน (มิ.ย.)mí-thù-naa-yon六月
กรกฎาคม (ก.ค.)-rá--daa-khom七月
สิงหาคม (ส.ค.)sǐng-hǎa-khom八月
กันยายน (ก.ย.)gan-yaa-yon九月
ตุลาคม (ต.ค.)dtù-laa-khom十月
พฤศจิกายน (พ.ย.)phrúet--jì-gaa-yon十一月
ธันวาคม (ธ.ค.)than-waa-khom十二月

季节

ฤดู กาลrúe-duu gaan季节
ฤดู ใบไม้ ผลิrúe-duu bai-máai phlì春季
ฤดู ร้อนrúe-duu ráawn夏季
ฤดู ฝนrúe-duu fǒn雨季
ฤดู ใบไม้ ร่วงrúe-duu bai-máai rûuang秋季
ฤดู หนาวrúe-duu nǎao冬季

ปีbpii
พ.ศ.phaaw sǎaw佛历年
ค.ศ.khaaw sǎaw公元
ทศวรรษthót--wát年代
ศตวรรษ-dtà-wát世纪
สหัสวรรษ-hàt-wát千年
ปี ที่ แล้วbpii thîi láaeo去年
ปี นี้bpii níi今年
ปี หน้าbpii nâa明年