Xue-Hanyu.com: Learn Thai:

Words: Calendar

ปฏิทินbpà-dtì-thincalendar
  1. Days
  2. Weeks
  3. Months
  4. Seasons
  5. Years

Days

วันwanday
เมื่อ วานซืนmûua waan-suuenthe day before yesterday
เมื่อ วานmûua waanyesterday
วัน นี้wan níitoday
พรุ่ง นี้phrûng níitomorrow
วัน มะรืนwan -ruuenthe day after tomorrow

Weeks

อาทิตย์aa-thítweek
เสาร์-อาทิตย์sǎo aa-thítweekend
วัน จันทร์ (จ.)wan janMonday
วัน อังคาร (อ.)wan ang-khaanTuesday
วัน พุธ (พ.)wan phútWednesday
วัน พฤหัสฯ (พฤ.)wan phá-rúe-hàtThursday
วัน ศุกร์ (ศ.)wan sùkFriday
วัน เสาร์ (ส.)wan sǎoSaturday
วัน อาทิตย์ (อา.)wan aa-thítSunday

Months

เดือนduueanmonth
มกราคม (ม.ค.)mók--raa-khomJanuary
กุมภาพันธ์ (ก.พ.)gum-phaa-phanFebruary
มีนาคม (มี.ค.)mii-naa-khomMarch
เมษายน (เม.ย.)mee-sǎa-yonApril
พฤษภาคม (พ.ค.)phrúet-sa-phaa-khomMay
มิถุนายน (มิ.ย.)mí-thù-naa-yonJune
กรกฎาคม (ก.ค.)-rá--daa-khomJuly
สิงหาคม (ส.ค.)sǐng-hǎa-khomAugust
กันยายน (ก.ย.)gan-yaa-yonSeptember
ตุลาคม (ต.ค.)dtù-laa-khomOctober
พฤศจิกายน (พ.ย.)phrúet--jì-gaa-yonNovember
ธันวาคม (ธ.ค.)than-waa-khomDecember

Seasons

ฤดู กาลrúe-duu gaanseason
ฤดู ใบไม้ ผลิrúe-duu bai-máai phlìspring
ฤดู ร้อนrúe-duu ráawnsummer
ฤดู ฝนrúe-duu fǒnrainy season
ฤดู ใบไม้ ร่วงrúe-duu bai-máai rûuangautumn, fall
ฤดู หนาวrúe-duu nǎaowinter

Years

ปีbpiiyear
พ.ศ.phaaw sǎawBE
ค.ศ.khaaw sǎawAD
ทศวรรษthót--wátdecade
ศตวรรษ-dtà-wátcentury
สหัสวรรษ-hàt-wátmillennium
ปี ที่ แล้วbpii thîi láaeolast year
ปี นี้bpii níithis year
ปี หน้าbpii nâanext year