Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 颜色

สีsǐː颜色
00สี แดง(sǐː) dɛːŋ红色
01สี ส้ม(sǐː) sôm橙色
02สี เหลือง(sǐː) lɯ̌ːaŋ黄色
03สี เขียว(sǐː) kʰǐːaw绿色
04สี ฟ้า(sǐː) fáː天蓝色
05สี น้ำ เงิน(sǐː) nám ŋɤn深蓝色
06สี ม่วง(sǐː) mûːaŋ紫色
07สี ชมพู(sǐː) tɕʰom.pʰuː粉红色
08สี ครีม(sǐː) kriːm米色
10สี ทอง(sǐː) tʰɔːŋ金色
11สี น้ำ ตาล(sǐː) nám taːn棕色
12สี ขาว(sǐː) kʰǎːw白色
09สี เงิน(sǐː) ŋɤːn银色
13สี เทา(sǐː) tʰaw灰色
14สี ดำ(sǐː) dam黑色
...อ่อน... ɔ̀ːn浅…
...แก่... kɛ̀ː深…