Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 颜色

สีsǐi颜色
00สี แดง(sǐi) dɛɛng红色
01สี ส้ม(sǐi) sôm橙色
02สี เหลือง(sǐi) lʉ̌ʉang黄色
03สี เขียว(sǐi) kǐiao绿色
04สี ฟ้า(sǐi) fáa天蓝色
05สี น้ำ เงิน(sǐi) nám ngən深蓝色
06สี ม่วง(sǐi) mûuang紫色
07สี ชมพู(sǐi) chom-puu粉红色
08สี ครีม(sǐi) kriim米色
10สี ทอง(sǐi) tɔɔng金色
11สี น้ำ ตาล(sǐi) nám dtaan棕色
12สี ขาว(sǐi) kǎao白色
09สี เงิน(sǐi) ngəən银色
13สี เทา(sǐi) tao灰色
14สี ดำ(sǐi) dam黑色
...อ่อน... ɔ̀ɔn浅…
...แก่... gɛ̀ɛ深…