Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 颜色

สีˇ颜色
00สี แดง(ˇ) ¯红色
01สี ส้ม(ˇ) ˆ橙色
02สี เหลือง(ˇ) ˇ黄色
03สี เขียว(ˇ) ˇ绿色
04สี ฟ้า(ˇ) ˊ天蓝色
05สี น้ำ เงิน(ˇ) ˊ ¯深蓝色
06สี ม่วง(ˇ) ˆ紫色
07สี ชมพู(ˇ) ¯¯粉红色
08สี ครีม(ˇ) ¯米色
10สี ทอง(ˇ) ¯金色
11สี น้ำ ตาล(ˇ) ˊ ¯棕色
12สี ขาว(ˇ) ˇ白色
09สี เงิน(ˇ) ¯银色
13สี เทา(ˇ) ¯灰色
14สี ดำ(ˇ) ¯黑色
...อ่อน ˋ浅…
...แก่ ˋ深…