Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

语法: 连词

  1. 基础
  2. 相反
  3. 原因
  4. 如果
  5. 时间

基础

กับgàp和、跟
และláe而、还有
หรือrǔue或者、还是

相反

แม้ ว่าmáae (wâa)虽然
แต่dtàae但是

原因

เพราะ ว่าphráw (wâa)因为
จึงjʉng所以

如果

ถ้าthâa如果

ถ้า ... ก็ ...thâa ... gâaw ...
... ถ้า ...... thâa ...

时间

ตอน ที่ ...dtaawn thîi ...……的时候
ขณะ ที่ ...khà-nà tîi ...……的时候
ก่อน ที่ ...gàawn tîi ...……以前
หลัง จาก ที่ ...lǎng jàak tîi ...……以后