Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 感情

  1. 形容词
  2. 动词

形容词

หึงhǔeng吃醋
เบื่อbùuea无聊

动词

หัว เราะhǔua ráw
ยิ้มyím微笑
ร้อง ไห้ráawng hâi
รู้ สึกrúu sùek感觉
ชอบchâawp喜欢
รักrák
อิจฉาìt-chǎa嫉妒
คิด ถึงkhít thǔeng想念
ห่วงhùuang擔心
กลัวgluua害怕
เกลียดglìiat