Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 地理

โลกlôok世界、地球
แผนที่phǎaen-thîi地图
  1. 地理
  2. 方向
  3. 大陆
  4. 海洋

地理

ทวีปthá-wîip大陆
คาบ สมุทรkhâap -mùt半岛
เกาะgàw岛屿
เทือก เขาthûueak khǎo山脉
ภู เขาphuu khǎo
ภู เขา ไฟphuu khǎo fai火山
หุบ เขาhùp khǎo山谷
มหา สมุทร-hǎa -mùt海洋
ทะเลthá-lee
ทะเล สาบthá-lee sàap湖泊
แม่ น้ำmâae náam河流
ลำ ธารlam taan溪流

方向

เหนือnǔuea北方
ใต้dtâai南方
ตะวัน ออกdtà-wan àawk东方
ตะวัน ตกdtà-wan dtòk西方

大陆

ทวีป เอเซีย(thá-wîip) ee-siia亚洲
ทวีป แอฟริกา(thá-wîip) àaep-frí-gaa非洲
ทวีป อเมริกา(thá-wîip) à-mee-rí-gaa美洲
ทวีป อเมริกา เหนือ(thá-wîip) à-mee-rí-gaa nǔuea北美洲
ทวีป อเมริกา ใต้(thá-wîip) à-mee-rí-gaa dtâai南美洲
ทวีป ยุโรป(thá-wîip) yú-ròop欧洲
ทวีป ออสเตรเลีย(thá-wîip) àawt-dtree-liia澳洲
ทวีป แอนตาร์กติกา(thá-wîip) àaen-dtàak-dtì-gaa南极洲

海洋

มหา สมุทร แปซิฟิก(-hǎa -mùt) bpaae-sí-fík太平洋
มหา สมุทร แอตแลนติก(-hǎa -mùt) àaet-laaen-dtìk大西洋
มหา สมุทร อินเดีย-hǎa -mùt in-diia印度洋
มหา สมุทร อาร์กติก-hǎa -mùt àak-dtìk北冰洋
มหา สมุทร ใต้-hǎa -mùt dtâai南冰洋