Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 普通词语

  1. 问候
  2. 状态
  3. 感谢
  4. 抱歉

问候

สวัส ดี ครับ-wàt dii khráp你好 (男性)
สวัส ดี ค่ะ-wàt dii khâ你好 (女性)
อรุณ สวัสดิ์À-run -wàt早上好
สายัณห์ สวัสดิ์Sǎa-yan -wàt晚上好
ราตรี สวัสดิ์Raa-dtrii -wàt晚安
ลา ก่อนLaa gàawn再见

状态

สบาย ดี ไหม?-baai dii mǎi?你好吗?
สบาย ดี-baai dii很好

感谢

ขอบ คุณ ครับ/ค่ะKhàawp khun khráp/khâ谢谢
ไม่ เป็น ไรMâi bpen rai不客气 / 不用谢
ยิน ดีYin dii不客气 / 不用谢

抱歉

ขอ โทษ ครับ/คะKhǎaw thôot khráp/khâ对不起
ไม่ เป็น ไรMâi bpen rai没关系
ไม่ มี ปัญหาMâi mii bpan-hǎa没问题