Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 形容词

ดีdii ▶
หล่อlàaw
สวยsǔai ▶漂亮
งามngaam漂亮
ดี ใจdii jai开心
สบาย-baai舒服
สน ใจsǒn jai感​兴趣​
1
น่า เกลียดnâa glìiat难看
2
3
เศร้า ใจsâo jai难过
กลุ้ม ใจglûm jai郁闷
เบื่อbùuea無聊

ใหญ่yài ▶
มากmâak ▶
ยาวyaao ▶
กว้างgwâang ▶
สูงsǔung ▶
หนาnǎa
อ้วนûuan
หนักnàk
แข็ง แรงkǎeng raaeng
เล็กlék ▶
น้อยnáwi ▶
สั้นsân ▶
แคบkhâaep ▶
เตี้ยdtîia低、矮
บางbaang ▶
ผอมphǎawm
เบาbao
อ่อน แอàawn aae

แก่gàae ▶
เก่าgào ▶
เช้าcháao ▶
เร็วreo ▶
ใกล้glâi ▶
เด็กdèk ▶
ใหม่mài ▶
สายsǎai
ช้าcháa ▶
ไกลglai ▶

ร้อนráawn ▶
อุ่นùn
เปียกbpìiak湿
อ่อนàawn
อิ่มìm
เต็มdtem滿
ยุ่งyûng
หนาวnǎao ▶
เย็นyen ▶
แล้งláaeng
แข็งkhǎeng
หิวhǐu ▶饿
เปล่าbplàao
ว่างwâang

ถูกthùuk对、便宜
1
ง่ายngâai ▶容易、简单
2
ฉลาดchà-làat聪明
ผิดphìt
แพงphaaeng
ยากyâak ▶
ซับ ซ้อนsáp sáawn复杂
โง่ngôo