Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 副词

  1. 普通
  2. 程度
  3. 频度
  4. 时间
  5. 方式
  6. 数量

普通

ก็gâaw
เพียงphiiang
แค่khàae
ยังyang
อีกìik再、又
... แล้ว... láaeo已经

程度

... สุด ๆ... sùt sùt…极了
... เกิน ไป... gooen bpai太…了
... เพียง พอ... phiiang paaw
... จริง ๆ... jing jing
ค่อน ข้าง ...khâwn khâang ...
... มาก ๆ... mâak mâak
... มาก... mâak
... นิด หน่อย... nít nòi有点
ไม่ค่อย ...mâi kôi ...不太
ไม่ ... เลยmâi ... loei决不

频度

ตลอด ไปdtà-làawt bpai永远
เสมอ-mǒoe总是
เรื่อย ๆrûeai rûeai一直
ธรรมดาtham--daa平时
บ่อย ๆbàwi bàwi经常
บาง ครั้งbaang khráng有时
นาน ๆ ครั้งnaan naan khráng很少
ไม่ เคยmâi khoei从不、从没

时间

ตอน นี้dtaawn níi现在
เดี๋ยว นี้dǐao níi现在
ทัน ทีthan tii马上
ก่อนgàawn以前
ภาย หลังphaai lǎng以后
แล้ว ก็láaeo gâaw然后
เช้าcháao
สายsǎai

方式


数量

น้อยnáwi很少
มากmâak很多
เกือบgùueap几乎
ตรงdtrong就是