Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

语法: 助动词

จะ ¹
อาจ จะ ¹àat jà可能
กำลัง ¹gam-lang正在
ได้dâai(过去时)
...ได้ ²dâai
...เป็น ²bpen
อยากyàak想要
ต้อง การdtâwng gaan
ควรkhuuan应该
ต้องdtâwng必须
ต้อง ไม่dtâwng mâi不必

1) cannot be negated, negate the the main verb instead

2) placed after the main verb