Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

词汇: 数字

  1. 基数
  2. 序数
  3. 馏分数
  4. 数学
  5. 附件

基数

 0 ศูนย์sǔun ▶
1หนึ่งnùeng ▶
1เอ็ดèt
2สองsǎawng ▶
3สามsǎam ▶
4สี่sìi ▶
5ห้าhâa ▶
6หกhòk ▶
7เจ็ดjèt ▶
8แปดbpàaet ▶
9เก้าgâao ▶
10สิบsìp
20ยี่ สิบyîi sìp二十
20ยี่บyîip廿
100ร้อยráwi
1 000พันphan
10 000หมื่นmùuen
100 000แสนsǎaen十万
106ล้านláan百万
107สิบ ล้านsìp láan千万
108ร้อย ล้านráwi láan亿
109พัน ล้านphan láan十亿

12สิบ สองsìp sǎawng
20ยี่ สิบyîi sìp
24ยี่ สิบ สี่yîi sìp sìi
46สี่ สิบ หกsìi sìp hòk
101หนึ่ง ร้อย เอ็ดnùeng ráwi èt
250สอง ร้อย ห้า สิบsǎawng ráwi hâa sìp
3609สาม พัน หก ร้อย เก้าsǎam phan hòk ráwi gâao

序数

แรกrâaek首个
ที่ หนึ่งthîi nùeng第一个
ที่ สองthîi sǎawng第二个
ที่ ...thîi ...第…个
ที่ สุด ท้ายthîi sùt tháai最后的
... ก่อน... gàawn
... นี้... níi
... หน้า... nâa

馏分数

1/2ครึ่งkhrûeng
1/3หนึ่ง ใน สามnùeng nai sǎam三分之一
1/4หนึ่ง ใน สี่nùeng nai sìi四分之一
3/4สาม ใน สี่sǎam nai sìi四分之三
A/BA ใน BA nai BB分之A
%เปอร์เซ็นต์bpooe-sen白分之…

数学

+บวกbùuak
ลบlóp
×คูณkhuun乘以
÷หารhǎan除以
=เท่า กับthâo gàp等于
x2ตารางdtaaraang平方
x3ลูก บาศก์lûuk báat立方
xnกำลังgam-lang…方
ราก ที่râak thîi…根

附件