Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

语法: 前置词

  กับgàp跟、和
  ด้วยdûai
  เพื่อpûuea为、给
  เพราะ ว่าpráw wâa因为
  แทนthaaen
  เกี่ยว กับgìao gàp
  จากjàak
  ทางtaang经过
  ที่thîi在、到
  ในnai里面
  นอกnâawk外面
  บนbon上面
  ล่างlâang下面
  เหนือnǔuea上面
  ใต้dtâai下面
  ข้าง หน้าkhâang nâa前面
  ข้าง หลังkhâang lǎng后面
  ข้าง ๆkhâang khâang旁边
  ข้าง ซ้ายkhâang sáai左边
  ข้าง ขวาkhâang kwǎa右边
  ระหว่าง-wàang之间
  รอบrâawp
  ตอน ที่dtaawn (thîi)
  เมื่อmûuea
  ขณะ ที่-nà (thîi)
  ตั้ง แต่dtâng dtâae
  จน ถึงjon (thǔeng)
  ก่อนgàawn
  หลัง จาก ที่lǎng jàak (thîi)
  อีกìik