Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

语法: 代词

  1. 人称代词
  2. 物主​代词
  3. 指示​代词
  4. 疑问代词
  5. 不定​代词

人称代词

单数 复数
ผม phǒm ▶ (男性) พวก เรา (phûuak) rao ▶ 我们
ฉัน chǎn ▶ ¹ (女性)
ดิฉัน dì-chǎn ▶ ¹ (女性、正式)
เรา rao ▶ (非正式)
คุณ khun ▶ 你 / 您 พวก คุณ (phûuak) khun 你们
ท่าน thân (正式)
เธอ thooe 你 / 她 (非正式)
พี่ phîi ▶ (非正式、大)
น้อง náawng ▶ (非正式、小)
เขา khǎo ▶ ¹ 他 / 她 พวก เขา (phûuak) khǎo ▶ ¹ 他门
她门
它门
ท่าน thân 他 / 她 (非正)
มัน man ▶
  1. pronounced high tone in colloquial speech (chán, kháo)

物主​代词

Possessive pronouns are created by adding the attributive particle to the personal pronoun.

ของkhǎawng ▶(定语助词)
หนังสือ ของ คุณnǎng-sǔue khǎawng khun你的书

指示​代词

靠近 中间 遥远
นี่ nîi ▶ นั่น nân ▶ โน่น nôon ▶
... นี้ ... níi ... นั้น ... nán ... โน้น ... nóon
ที่ นี่ thîi nîi ▶ 这里 ที่ นั่น thîi nân ▶ 那里 ที่ โน่น thîi nôon ▶ 那里

疑问代词


不定​代词