Xue-Hanyu.com: 学习泰语:

入门: 发音

  1. 辅音
  2. 元音
  3. 声调
  4. 变调

辅音

国际音标 泰语音译汉语拼音
[b]bb (浊音)
[p]bpb (清音)
[pʰ]php
[m]mm
[f]ff
[d]dd (浊音)
[t]dtd (清音)
[tʰ]tht
[n]nn
[l]ll
[r]r大舌音
国际音标 泰语音译汉语拼音
[k]gg
[kʰ]khk
[ŋ]ngng
[h]hh
[w]ww
[tɕ]jj
[tɕʰ]chq
[s]ss
[j]yy


元音

短元音
国际音标 泰语音译
[a]▶
[ɛ]ae ▶
[e]▶
[i]▶
[ɔ]aw ▶
[o]▶
[u]▶
[ɤ]oe ▶
[ɯ]ue ▶
长元音
国际音标 泰语音译
[aː]aa ▶
[ɛː]aae ▶
[eː]ee ▶
[iː]ii ▶
[ɔː]aaw ▶
[oː]oo ▶
[uː]uu ▶
[ɤː]ooe ▶
[ɯ]uue ▶
短元音
国际音标 泰语音译
[aj]ai ▶
[ɔj]oi
1
[uj]ui ▶
2
[aw]ao ▶
4
[ew]eo
[iw]iu ▶
长元音
国际音标 泰语音译
[aːj]aai ▶
[ɔːj]awi ▶
[oːj]ooi ▶
1
[ɤːj]oei ▶
[aːw]aao ▶
[ɛːw]aeo ▶
[eːw]eeo ▶
3

短元音
国际音标 泰语音译
[ia]ia
[ɯa]uea
[ua]ua
长元音
国际音标 泰语音译
[iːa]iia ▶
[ɯːa]uuea ▶
[uːa]uua ▶
三元音
国际音标 泰语音译
[iːaw]iao ▶
[ɯːaj]ueai ▶
[uːaj]uai ▶


声调

声调外形变音符号發音說明普通话的比方粤语的比方
330mai ▶中音中音的一声三声
211mài ▶低音三声的前半四声
512mâi ▶降音四声没有
453mái ▶高音二声二声
2144mǎi ▶升音 完全的三声连接四声和五声

变调

Tone sandhi means, that the tone of some syllables changes under certain circumstances.